Brian J. Egan

Partner at Steptoe & Johnson LLP (Washington, DC)