Greta Lichtenbaum

Partner at O’Melveny & Myers LLP